top of page

תוכנית לתמיכה בחיילים באמצעות טיפול בסיוע סוסים 

%D7%92%D7%9D+%D7%90%D7%A0%D7%99+%D7%A4%D7%94+%D7%90%D7%9D+%D7%9C%D7%90+%D7%A9%D7%9E%D7%AA+
תהליך ההתקשרות עם הצבא:
שלב 1
פגישה עם אנשים רלוונטיים מהמסגרת הצבאית שמעוניינים בתוכנית ההתערבות באחד מהמרכזים הבאים:
מרכז E&D במושב אביאל
חוות מעיין הנעורים בצומת משאבי שדה
תיערך היכרות עם המקום, המטפלים והסוסים. התנסות בטיפול בסיוע סוסים.

שלב 2
איתור 5 - 12 חיילים על ידי הבסיס הרלוונטי, שיכולים להתחייב לתוכנית למשך 6 מפגשים (עם אופציה
ל 6 מפגשים נוספים)
שלב 3
הפעלת התוכנית (לחץ לקבלת פרטים)
עם תום התוכנית, פגישה אישית עם כל אחד מהמשתתפים למשוב דו צדדי והמלצות להמשך טיפול.
ייעשה בשיתוף עם הגורמים הרלוונטיים בבסיס.
bottom of page